Darka U Marušky  Internetový obchod  Svatební dary, dárky, dárečky... 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.darka-u-marusky.cz se řídí níže uvedeným nákupním řádem. Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe (§ 545 NOZ, dále jen nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb.). Veškeré nabízené zboží pochází od předních výrobců Evropy a jiných zemí světa, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce.

PRAVIDLA OBCHODU

1. bod: Sdělení před uzavřením smlouvy dle § 1820 NOZ:

(1) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,

d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),

f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, a

j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. f), g) a h) může podnikatel spotřebiteli sdělit také prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Pokud podnikatel poskytl spotřebiteli vyplněné vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, má se za to, že sdělil spotřebiteli údaje uvedené v odstavci 1 písm. f), g) a h).

2. bod: Smlouva o koupi zboží je uzvařena, jakmile si prodávající s kupujícím ujednaly její obsah. V mezích právního řádu je stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah (§ 1725 NOZ). Veškeré objednávky jsou považovány za závazné, dle § 3 odst. 2 písm. d) NOZ daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.

3. bod: Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

4. bod: Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. V případě vyšší ceny zboží po uzaření smlouvy z důvodu výroby na zakázku, lze, aby se podnikatel se spotřebitelem dohodli na změně smlouvy, ale je k tomu třeba výslovného ujednání mezi stranami, a to pomocí komunikačních prostředků dle § 1817 NOZ.

5. bod: Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

6. bod: Každá objednávka je závazná dle nového občanského zákoníku a dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zboží vyrobeného na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu zaslaná na uvedenou adresu zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadována smluvní pokuta v celkové výši 1.000,- Kč dle ustanovení § 2048-2052 NOZ. Jedná se o pískované sklo a keramiku na zakázku.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený (§ 2049 NOZ).

Jestliže si spotřebitel nevyzvedne zboží již objednané a odeslané, které bylo vyrobeno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, v takovém případě není možné dle § 1837 písm. d) NOZ odstoupit od smlouvy a spotřebitel je dle obchodních podmínek povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši uvedené viz. výše.

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v uvedené výši.


OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednávky uzavírané distančním způsobem, tedy prostřednictvím komunikace na dálku, lze posílat přes objednávkový systém. Upřednostňujeme písemné objednávky (tedy generované e-shopem). Objednávka musí obsahovat: fakturační adresu (popřípadě i dodací adresu, je-li odlišná od fakturační adresy), telefonický kontakt na adresáta, e-mail a v případě objednání zboží "na firmu" musí objednávka obsahovat IČ a DIČ a datum vystavení objednávky.

Podmínkou pro naplnění platnosti vaší elektronické objednávky je vybrané zboží a vyplnění veškerých požadovaných náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou dle § 1732 odst. 1 NOZ, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Tedy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na smluvní pokutu uvedenou v 6. bodě a na prokazatelné náklady spojené s expedicí zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo změnit její část výslovným ujednáním, pokud se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží nebo náklady prodávajícího na opatření zboží. Prodávající je povinen o těchto skutečnostech neprodleně kupujícího informovat a pokud možno mu nabídnout srovnatelný náhradní výrobek.

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty.

2.Doba expedice objednávky je od 1 do 21 pracovních dnů po obdržení objednávky.

U některého zboží je dodací lhůta až 40 dní, jelikož jdou ze zahraničí a nebo se jedná o ruční výrobu zboží u tuzemských výrobců a v čas Vás o tom budete informovat

Pokud objednané zboží není zrovna na skladě a doba expedice by byla delší než doba uvedená v bodě 1., budeme zákazníka o této skutečnosti informovat na uvedenou e-mailovou adresu či telefonicky, se sdělením skutečné doby expedice. Stejně tak zákazníka informujeme v případě, že objednané zboží bude již například vyprodáno a nebudeme je moci dodat.

3. Rychlé dodání - při rychlém dodání volte způsob dopravy pomocí obchodních balíků, pokud je dané zboží skladem, odešleme balíček max.do 21 dnů, ale může to být i dříve. Každá transakce je individuální .Od obdržení objednávky, následující den po odeslání by měl být balíček doručen - jeho cestu můžete sledovat na on-line formuláři České pošty. Doporučujeme zvolit adresu dodání, kde byste mohli být k zastižení mezi 8 - 18 hod., v případě nezastižení adresáta je balíček uložen na pobočce Vaší pošty 1 týden ( 5 pracovních dní). Pozn. obchodní balík nelze pojistit jako křehké zboží.

4. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

5. Jestliže se nevyzvednutá zásilka vrátí zpět k nám a zákazník bude požadovat opětovné zaslání, hradí veškeré tím vzniklé náklady.


ZPŮSOBY PLATBY A DOPRAVY

U každého výrobku je uvedena cena, která je platná v okamžik objednání. Platbu za objednané zboží lze provést následujícími způsoby: A. platba na dobírku, B. převodem z účtu na účet - (číslo účtu zašleme po přijetí objednávky a vyskladnění). Transakce bude považována za zaplacenou ve chvíli připsání celé kupní ceny za samostatnou část na běžný účet provozovatele nebo zaplacením dobírky při převzetí zboží. Cena za poštovné a balné je 100,- až 162,- Kč dle zvoleného způsobu úhrady a dopravy. Zboží zasíláme ČESKOU POŠTOU.


REKLAMACE

Reklamace probíhá dle zákona o ochraně spotřebitele.

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k informacím podle § 13 písemnou formou poskytnout zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde může spotřebitel i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb uplatnit reklamaci.

Pokud chcete uplatnit reklamaci, nikdy nám zboží neposílejte na dobírku. Toto zboží nebude přijato k reklamaci a bude odesláno zpět. Zboží se vrací vždy na náklady kupujícího. Zboží musí být čisté. Přiložte také kopii dokladu o koupi.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Při prodeji spotřebního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční lhůta jiná.

Jestliže je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní vyznačena v souladu se zákonem lhůta k použití věci, skončí záruční doba jejím uplynutím. Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na opotřebení a nesprávné používání produktu.

 

POSTUP PŘI VÝMĚNĚ ZBOŽÍ

V případě, že Vám námi doručené zboží z nějakého důvodu nevyhovuje (nesedí velikost, nevyhovuje barva atd.) a chcete jej vyměnit za stejný druh zboží nebo vrátit peníze pošlete nám zboží nazpět do 14 dnů od doručení s přiloženým dokladem o koupi a napište nám

Vaše číslo účtu na který Vám budou vráceny peníze. Zboží nesmí být použité ani poškozené a musí být opatřeno originálními visačkami (cenovkami).

Jelikož i my musíme zaplatit poštovné znovu, je účtováno i při zasílání vyměněného zboží. Dále neručíme za přesný barevný odstín vybraného zboží,vše závisí na dodavateli.

ZBOŽÍ NA VÝMĚNU NÁM NEPOSÍLEJTE NA DOBÍRKU!!!

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. V případě poškození vzniklého přepravou je nutno zboží reklamovat u přepravce (Česká pošta) a to ihned při převzetí zásilky.

Reklamační řízení probíhá dle zákona o ochraně spotřebitele, kdy reklamace musí být vyřízena do 30 dní ode dne podání reklamace. Pokud chcete uplatnit reklamaci, nikdy nám zboží neposílejte na dobírku. Toto zboží nebude přijato k reklamaci a bude odesláno zpět. Zboží se vrací vždy na náklady kupujícího. Zboží musí být čisté. Přiložte také kopii dokladu o koupi.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo dle § 1829 odst. 1 NOZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

c) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

d) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první do dávky zboží.

Poučení o odstoupení od smlouvy je učiněno v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) uvedeném v 1. bodě pravidel obchodu.

Pokud se spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy, musí nepoškozené zboží, bez zjevných známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a veškerého dodaného příslušenství poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po obdržení takto vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí peníze za zboží převodem na účet, nebo mu je vydá v hotovosti na adrese provozovatele.

Dle § 1818 NOZ má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení 3. dílu nového občanského zákoníku, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení 3. dílu nového občanského zákoníku, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. (§ 1932 odst. 1 NOZ)

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. (§ 1932 odst. 2 NOZ)

Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). (§ 1932 odst. 3 NOZ)

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. (§ 1932 odst. 4 NOZ)

V případě prodeje zboží mezi podnikatelem a druhou stranou (kupující stranou) podnikatelem/firmou nelze od kupní smlouvy odstoupit. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy. Zaplacená záloha se v takovém případě vrací zákazníkovi v plné výši. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděným dodáním zboží nebo nedodáním zboží.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám, zveřejněny ani jinak zneužity. Jsou užívány pouze pro činnost provozovatele, virtuální prodejny a v souvislosti s danou obchodní transakcí.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi podnikatelem a spotřebitelem. Podnikatel si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Tyto budou zveřejněny na internetových stránkách podnikatele před započetím jejich platnosti.

 

 

Provozovatel:

Marie Bohanosová

Darka U Marušky

Masarykovo náměstí 7

783 91 Uničov

e-mail: darka-u-marusky@seznam.cz

telefon: 731 457 807

IČO: 616 23 202

DIČ: Jsem plátce DPH